هیچ نیازی به جنگ و تغییر حکومت نیست. فقط صادرات نفت و گاز ایران باید متوقف شود تا زمانی که نفت کشورهای عربی تمام شود.

چرا اول اعراب سیر شوند بعد ایران؟
چون:
1- عربها به وجود منجی آنقدر اعتقاد ندارند که به خاطرش گرسنگی تحمل کنند و مقاومت کنند،
2- تجربه حکومت های مذهبی پادشاهی پیش از این در ایران و نیز حکومت قرون وسطایی کلیسا در اروپا ثابت می کند رویه حکومت دینی با توجه به مافیای فساد و دزدی سازمان یافته، دوام چندانی ندارد و بالاخره رنسانسی رخ خواهد داد،
3- ایران استعداد ژاندارمی منطقه را ندارد و بهتر است نقش لولوی سر خرمن به او واگذار گردد تا اعراب به خاطر ترس از ایران، با پول نفت خود اسلحه و مهمات بیشتری از غرب خریداری کنند.